OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE

Zavod KŠM Tolmin objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE.

Naloge, ki jih bo izbrani kandidat opravljal na delovnem mestu so:

 • organiziranje in izvajanje vzdrževalnih del na športni in drugi infrastrukturi,
 • priprava in izvajanje programa obratovanja, vzdrževanja in čiščenja športne infrastrukture,
 • koordiniranje dela zaposlenih na področju vzdrževanja in čiščenja športne infrastrukture,
 • nadzorovanje stanja objektov, naprav in opreme ter obveščanje odgovornih oseb o stanju,
 • sodelovanje pri izvedbi investicij v športno infrastrukturo,
 • sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov,
 • koordiniranje in izvajanje priprave športnih objektov in opreme za izvedbo programov in prireditev,
 • usklajevanje urnika uporabe objektov in opreme ter druga usklajevanja interesov uporabnikov storitev, opreme in objektov,
 • nadzor nad izvajanjem urnika dejavnosti in pravilnostjo uporabe športnih objektov in opreme,
 • izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti,
 • priprava, predlogov, pobud, poročil in analiz s področja športne infrastrukture in drugih področij športa za direktorja, svet zavoda in ustanovitelja,
 • opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda ter navodila direktorja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Delo bo opravljal v pisarni uprave in na objektih v upravljanju delodajalca. Razvrščen bo v 32. osnovni plačni razred plačnega sistema javnega sektorja.

Kandidat, ki se bo prijavil, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (bolonjska) tehnične smeri (VI/2 stopnja);
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj na sorodnih delih;
 • organizacijska sposobnost, samostojnost, komunikativnost;
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Kandidati naj pošljejo pisno prijavo do vključno srede, 20. decembra 2023, na elektronski naslov direktor@ksm.si.

Pisna prijava mora vsebovati:

1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj;
3. kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Celotno besedilo natečaja je v priponki.

Objava delovno mesto Objava delovno mesto VIŠJI STROKOVNI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE ŠPORTNE INFRASTRUKTURE