Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
Sedež: Dijaška ulica 12 C
Pošta: 5220 Tolmin
Telefon: (05) 381 16 83
E-pošta: direktor@ksm.si
Direktor javnega zavoda: Matjaž Žbogar
Odgovorna uradna oseba: Matjaž Žbogar
Spletna stran: www.ksm.si
Davčna številka: 14541556
Matična številka: 1197339
TRR: 01328-6030723204 (Banka Slovenije)
Datum prve objave kataloga: 09.12.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 31.01.2024
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Občina Tolmin je Zavod za kulturo, šport in mladino ustanovila z odlokom leta 2011, in sicer s spremembo dotedanjega Zavoda za šport Občine Tolmin (2002). Ustanovljen je za opravljanje upravnih, administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih nalog na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti ter za upravljanje objektov, namenjenih izvajanju teh dejavnosti na območju občine Tolmin.

Organi Zavoda KŠM Tolmin so:

 • Svet zavoda,
 • Strokovni svet za kulturo,
 • Strokovni svet za šport,
 • Strokovni svet za mladinske dejavnosti.

Zavod je organizacijsko razdeljen v tri organizacijske enote – I – Uprava, II – Strokovna služba in III – Tehnična služba. V upravi se izvajajo vodstvena, kadrovska, finančno-računovodska funkcija in funkcija planiranja. V strokovni službi se izvajajo vsa strokovna opravila za uresničevanje javnega interesa na štirih področjih delovanja zavoda: 1 – skupne službe, 2 – kultura, 3 – šport, 4 – mladinske dejavnosti. Tehnična služba skrbi za obratovanje, vzdrževanje in čiščenje vseh objektov in opreme v upravljanju zavoda.

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Matjaž Žbogar
Naslov: Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin
Telefon: (05) 381 16 83
E-pošta: direktor@ksm.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)
Zakon o športu (ZŠpo-1)
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS)
Odlok o ustanovitvi zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
Statut Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin 

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Trenutno predlogov splošnih aktov javnega zavoda ni.

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda niso javne, zapisniki so na vpogled pri odgovorni uradni osebi.

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Finančni načrt, kadrovski načrt in program dela za vsako posamezno leto.
Letno poročilo za vsako posamezno leto.

Dokumenti so na vpogled pri odgovorni uradni osebi.

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: Spletna stran zavoda
Razpisi delovnih mest: Spletna stran zavoda
Druge objave: Spletna stran zavoda

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je na vpogled pri odgovorni uradni osebi

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop do informacij javnega značaja:

– osebni dostop na sedežu javnega zavoda po predhodnem dogovoru
– dostop po elektronski pošti: direktor@ksm.si

Dostop na podlagi neformalne zahteve:
– ustna zahteva
– preko telefona
– po elektronski poti

Formalna zahteva:
– zahteva podana ustno na zapisnik
– pisna zahteva po pošti
– vložitev zahteve po elektronski pošti

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) kot to določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016)..

V kolikor pri posredovanju informacij javnega značaja nastanejo materialni stroški ki presegajo 20 EUR z vključenim DDV, naročniku te materialne stroške lahko zaračunamo.

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.