Mladost velja za prehodno obdobje med otroštvom in odraslostjo. Gre za obdobje, kjer ima posameznik na voljo veliko možnosti in priložnosti glede oblikovanja svojega življenja, a obenem to spremlja tudi veliko nejasnosti, ovir in rizikov. Po eni strani se mladi svobodno odločajo in oblikujejo lastni življenjski stil po drugi strani pa postajajo vse bolj odvisni od pritiskov trga delovne sile, izobraževalnega sistema, sistemov socialnega varstva in drugih. Prehodi so v sodobni družbi, ki jo imenujemo tudi družba tveganja, močno odvisni od socialnega kapitala posameznika, opore družine, drugih socialnih opor in nenazadnje tudi od možnosti, ki jih za razvoj in življenje ponuja lokalno okolje.

Zagotavljanje prijaznejšega okolja mladim je nujen korak na poti do izboljšanja njihovega položaja v skupnosti in posledično vodi do zagotavljanja trajnostnega družbenega razvoja. Revidirana Evropska listina o vključevanju mladih v lokalno in regionalno življenje, ki jo je v letu 2003 sprejel Kongres lokalnih in regionalnih skupnosti Evrope, navaja, da so izmed nosilcev upravljanja z družbo prav lokalne oblasti mladim najbližje, zato v njihovem življenju in razvoju igrajo pomembno vlogo.

V tem kontekstu Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin svoj prispevek prepoznava v zagotavljanju kvalitetne prostorske in tehnične infrastrukture, ter ponudbi dejavnosti, projektov, ki otroke in mlade pritegnejo, jih motivirajo in posledično omogočajo razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti.

Poleg lastne ponudbe se Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin trudi vzpostavljati, ohranjati in krepiti sodelovanje z mladimi in mladinskimi organizacijami, ki delujejo v občini, hkrati pa implementirati ukrepe Lokalnega programa za mlade Mi smo mi bomo (2017 – 2022).

V skladu z Lokalnim programom za mlade v občini Tolmin se vizija Zavoda na področju mladine nanaša na izboljšanje pogojev delovanja mladinskega centra. Mladim želimo omogočiti dostopen, prijazen in odprt prostor, ki bi ponujal kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte. Mladinski center je v prvi vrsti namenjen kakovostnemu preživljanju prostega časa mladih; druženju, podpori pri samoiniciativnih pobudah, neformalnemu izobraževanju, prostovoljskemu udejstvovanju, udejstvovanju na področju kulture, družbenih dejavnostih ter informiranju mladih. Osnovni cilj delovanja je povezovanje in motiviranje mladih, da bodo zaživeli z občino in jo z veseljem predstavljali tudi drugje.