Namera za oddajo zemljišča na Sotočju v najem

Zavod KŠM Tolmin objavlja Namero za sklenitev neposredne pogodbe za oddajo zemljišča pri sotočju rek Tolminke in Soče v najem za namen izvajanja gostinske dejavnosti. Zemljišče se odda v najem za določen čas v dveh sklopih, in sicer:

– od 4. julija 2022 do vključno 21. avgusta 2022 in
– od 22. avgusta 2022 do 31. oktobra 2022.

Interesent lahko poda izjavo o interesu za najem zgolj za en sklop.

Interesent mora izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o interesu predložiti v pisni obliki na obrazcu, ki je priloga te objave. Poslati jo mora s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, Dijaška ulica 12 C, 5220 Tolmin, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ, Najem zemljišča pri Sotočju 2022«, hrbtna stran ovojnice pa mora biti opremljena z nazivom in naslovom interesenta.

Rok za predložitev izjave o interesu je do vključno četrtka, 30. junija 2022, do 10. ure. Ne glede na način vložitve mora izjava o interesu prispeti na Zavod KŠM Tolmin najkasneje do navedenega roka (velja pravilo dospetja).

Besedilo namere v celoti in izjava o nameri sta v prilogi.

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE POGODBE

IZJAVA O INTERESU