Na osnovi 19. člena Zakona o športu (UL RS št. 29/2017) in 9. člena Odloka

o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (UL RS št. 50/2018), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS (JR)

za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2019

 

 

NAROČNIK: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

PREDMET RAZPISA:

  1. ŠPORTNI PROGRAMI
  2. ŠPORTNI OBJEKTI
  3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
  4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
  5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

 

UPRAVIČENI IZVAJALCI, POGOJI IN MERILA:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 2. odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (Odlok) v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2019, ki so priloga razpisne dokumentacije.

 

VIŠINA SREDSTEV, ROK ZA PORABO:

Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR.

Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v občini Tolmin za leto 2019.

Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2019.

 

NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, kjer sta objavljena tudi LPŠ v občini Tolmin za leto 2019 in Odlok o sofinanciranju LPŠ.

 

Razpisno dokumentacijo lahko po telefonskem dogovoru ob delovnih dnevih prevzamete tudi na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček – tel. 041/695 675, e-naslov: direktor@ksm.si).

Na osnovi naročila po e-pošti, obrazce dostavimo tudi s povratno e-pošto.

 

Prijave morajo biti oddane do 15. 06. 2019, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA: JR ŠPORT 2019« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 TOLMIN. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.

 

ODPIRANJE VLOG, IZBIRA IZVAJALCEV IN VREDNOTENJE PROGRAMOV:

Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2019, pripravi komisija za izvedbi JR, ki jo je imenoval župan Občine Tolmin,.

 

Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.

Izbrani izvajalci so dolžni podpisati  pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po dokončnosti odločbe, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.

 

 

             Uroš Brežan, župan                

 

 

DOKUMENTI (klik za prenos):

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ŠPORT 2019

LPŠ 2019 (vzorec pogodbe)