Na osnovi 19. člena Zakona o športu (UL RS št. 29/2017) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (UL RS št. 50/2018), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS (JR) za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2021

 

NAROČNIK: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

PREDMET RAZPISA:

 1. ŠPORTNI PROGRAMI
2. ŠPORTNI OBJEKTI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

V kolikor bodo zaradi ukrepov, ki so povezani z obvladovanjem epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, posamezni programi v letu 2021 izvedeni v manjšem obsegu kot bodo izbrani za sofinanciranje v postopku JR, se upravičencem izjemoma priznajo tudi drugi stroški, ki pa morajo biti neposredno povezani z organizacijo in/ali izvedbo programa oz. dejavnosti upravičenca, ki je lahko predmet sofinanciranja izvajanja LPŠ.

 

UPRAVIČENI IZVAJALCI, POGOJI IN MERILA:

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 2. odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (Odlok) v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2021, ki so priloga razpisne dokumentacije.

 

VIŠINA SREDSTEV, ROK ZA PORABO:

Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR.

Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v občini Tolmin za leto 2021.

Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ omogoči brezplačna uporaba športnih objektov v lastni Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po 1/3) po razporedu, ki ga določi upravljavec.

Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2021.

 

NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si.

Na osnovi naročila po telefonu ali e-pošti, razpisno dokumentacijo in obrazce dostavimo tudi po navadni pošti ali s povratno e-pošto. Kontakt za naročila dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo – Branko Velišček: tel. 041/695 675, e-naslov: direktor@ksm.si.

Prijave morajo biti oddane do 31. 05. 2021, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA: JR ŠPORT 2021« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 TOLMIN. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.

 

ODPIRANJE VLOG, IZBIRA IZVAJALCEV IN VREDNOTENJE PROGRAMOV:

Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2021, pripravi Komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.

Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog.

Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po dokončnosti odločbe, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.

             Uroš Brežan, župan           

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (spodaj, klikni za prenos):

RAZPIS – ŠPORT 2021

razpisna dokumentacija JR-Š 21

napis na ovojnici JR – šport 21

LPŠ 2021 – vzorec pogodbe