Na osnovi 19. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (Uradni list RS, 50/2018), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje izvajanja Letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2022 

NAROČNIK: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

PREDMET RAZPISA:

 1. ŠPORTNI PROGRAMI
 2. ŠPORTNI OBJEKTI
 3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
 4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
 5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

UPRAVIČENI IZVAJALCI, POGOJI IN MERILA:

Na javni razpis (v nadaljevanju: JR) se lahko prijavijo izvajalci določeni v 2. odstavku 6. člena Zakona o športu (v nadaljevanju: ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo naslednje pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (v nadaljevanju: Odlok):

 1. imajo svoj sedež ali sedež svoje sekcije v občini (kadar se prijavlja izvajalec s sedežem sekcije v občini, se pri vrednotenju programov upoštevajo le člani sekcije iz občine in programi, ki se izvajajo v občini),
 2. so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost pa je izvajanje športnih programov,
 3. izvajajo športne programe in/ali področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
 4. imajo za prijavljene športne programe in/ali področja:
 • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroški izvedbe programov,
 • urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov (vsi izvajalci).

Višina sofinanciranja bo določena v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za leto 2022, ki so priloga razpisne dokumentacije.

VIŠINA SREDSTEV, ROK ZA PORABO:

Skupna višina sredstev razpisa: 89.500 EUR, od tega:

 • športni programi 75.000 EUR
 • razvojne dejavnosti v športu 4.000 EUR
 • organiziranost v športu 5.000 EUR
 • športne prireditve in promocija športa 5.000 EUR

Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v občini Tolmin za leto 2022.

Izvajalcem se za izbrane programe v okviru LPŠ omogoči brezplačna uporaba športnih objektov v lastni Občine Tolmin in športne dvorane (3000 ur po 1/3) po razporedu, ki ga določi upravljavec.

Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2022.

NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si.

Kontakt za naročila dokumentacije in dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je direktor Zavoda KŠM Tolmin Matjaž Žbogar, tel. št. 041 625 803, e-naslov: direktor@ksm.si.

Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 18. 7. 2022, na enega od naslednjih načinov:

 • priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA: JR ŠPORT 2022« na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 TOLMIN, pri čemer za pravočasno šteje vloga, če na naslov prispe zadnji dan roka (pravilo dospetja);
 • osebno v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA: JR ŠPORT 2022« v pisarni Zavoda KŠM Tolmin do zadnjega dne roka do 15. ure;
 • po elektronski pošti na naslov direktor@ksm.si, pri čemer morajo biti podpisane in žigosane strani barvno poskenirane, za pravočasno šteje vloga, poslana po elektronski pošti do konca dneva.

Nepravočasne in nepravilne vloge bodo s sklepom zavržene, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od prejema poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.

ODPIRANJE VLOG, IZBIRA IZVAJALCEV IN VREDNOTENJE PROGRAMOV:

Odpiranje vlog bo v pet delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2022, pripravi Komisija za izvedbo JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.

Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 30 dneh od datuma obravnave popolnih vlog.

Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ po dokončnosti odločbe v 8 dneh od prejema poziva k podpisu, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.

             Maša Klavora

podžupanja v funkciji županje  

         

RAZPISNA DOKUMENTACIJA (spodaj, klikni za prenos):

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja LPŠ v Občini Tolmin v letu 2022

JR LPŠ 2022 – pogoji in merila

JR LPŠ 2022 – razpisna dokumentacija

JR LPŠ 2022 – vzorec pogodbe