JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti  v občini Tolmin za leti 2021 in 2022

 

Naziv in sedež naročnika: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

 1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
 • vokalna glasbena dejavnost,
 • instrumentalna glasbena dejavnost,
 • gledališka in lutkovna dejavnost,
 • folklorna dejavnost,
 • plesna dejavnost,
 • filmska in video dejavnost,
 • likovna dejavnost,
 • literarna dejavnost.
 1. Višina sredstev razpisa: 124.000 EUR.

V kolikor bodo zaradi ukrepov, ki so povezani z obvladovanjem epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, posamezni programi v letih 2021/22 izvedeni v manjšem obsegu kot bodo izbrani za sofinanciranje v postopku JR, se upravičencem izjemoma priznajo tudi drugi stroški, ki pa morajo biti neposredno povezani z organizacijo in / ali izvedbo programa oz. dejavnosti upravičenca, ki je lahko predmet sofinanciranja.

 1. Pogoji, kriteriji in merila

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oz. projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

 1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, v času do 11. junija 2021 jo lahko prevzamete tudi v pisarni v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Špela Mrak) vsak delovni dan po dogovoru.

 1. Vsebina vlog, rok in način oddaje

Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »RAZPIS KULTURA 2021-22«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje 14. junija 2021.

 1. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje

Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letih 2021 in 2022. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (041 313 887, kultura.spela@ksm.si). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.

Uroš Brežan, župan
                                                                                                            
PRILOGE:

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

2021 MERILA in kriteriji JKP

OBRAZCI:

JR1_splosno_društvo

JR2_predstavitev_sekcija

JR3_finance

JR4.1_zbori

JR4.2_orkestri_inst_skupine

JR4.4_folklora_ples

JR4.5_likovne_literarne_foto_film

JR4.6_zveza KD

POZOR! VSI PRIJAVITELJI IZPOLNIJO OBRAZCE JR1, JR2 in JR3, obrazec JR4 pa glede na dejavnost društva (4.1 zbori, 4.2 instrumentalne skupine, 4.4 folklorne skupine idr.). Na obrazcih obvezno izpolnite vse rubrike in priložite zahtevane priloge, sicer se bo prijava štela kot nepopolna.