JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov v občini Tolmin

Na podlagi 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin za leti 2023 in 2024

Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:  vokalna glasbena dejavnost,  instrumentalna glasbena dejavnost,
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna dejavnost, plesna dejavnost, filmska in video dejavnost, likovna dejavnost, literarna dejavnost.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si. Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge.
Kontakt za dodatna pojasnila v zvezi s prijavo je Špela Mrak, pisarna v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin, vsak delovni dan po dogovoru oz. na e-naslovu spela@kino-tolmin.si ali tel. št. 041 313 887.

Prijave morajo biti oddane do ponedeljka, 29. 5. 2023 priporočeno po pošti, osebno v zaprti ovojnici ali po elektronski pošti.

Besedilo razpisa in kriteriji so v spodnjih priponkah:

JR za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti 2023-24

JRK PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

JRK 2023 merila in kriteriji

Obrazci za prijavo na razpis:

JRobrazec1_splosno_društvo

JRobrazec2_predstavitev dejavnosti

JRobrazec3_finance

JRobrazec4.1_zbori

JRobrazec4.2_orkestri_inst_skupine

JRobrazec4.4_folklora_ples

JRobrazec4.5_likovne_literarne_foto_film

JRobrazec4.6_ZKD