Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin za leto 2023

Občina Tolmin objavlja Javni razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin za leto 2023.

 1. Predmet razpisa:

Dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju, ki spodbujajo razvoj mladinske politike in mladinskega dela in katerih cilji se nanašajo na:

 1. avtonomijo mladih,
 2. neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 3. prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 4. mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 5. zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
 6. dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
 7. sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
 1. Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki izvajajo programe v mladinskem sektorju in:
 1. so pravno organizirane kot društva ali zveze društev,
 2. imajo registriran sedež ali organizacijsko enoto v občini Tolmin,
 3. so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave na javni razpis,
 4. izvajajo programe v mladinskem sektorju, namenjene otrokom ali mladim v občini Tolmin,
 5. so do dneva objave javnega razpisa registrirane najmanj eno leto,
 6. sledijo ciljem lokalnega programa za mlade v občini Tolmin,
 7. imajo v ustanovitvenem ali drugem temeljnem aktu določeno neprofitno delovanje na področju programov v mladinskem sektorju,
 8. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za organizacijo in izvedbo programov v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis,
 9. imajo urejeno evidenco o članstvu v skladu s predpisom, ki ureja nevladni sektor,
 10. se programi v mladinskem sektorju, ki so predmet prijave na javni razpis, ne (so)financirajo iz drugih virov proračuna Občine Tolmin,
 11. imajo poravnane vse zapadle obveznosti in izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Občine Tolmin,
 12. niso v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije ali izbrisa iz registra,
 13. imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom,
 14. izpolnjujejo druge pogoje, določene z javnim razpisom.
 1. Upravičeni stroški po tem razpisu so:
 2. stroški priprave, koordinacije, izvedbe in vodenja programov v mladinskem sektorju,
  2.  stroški oglaševanja in promocije programov v mladinskem sektorju,
  3.  stroški dela prostovoljcev, opravljenega v povezavi z aktivnostmi iz prejšnjih dveh točk,
  4.  davek na dodano vrednost za stroške iz prve in druge točke tega odstavka, če ni povračljiv.
 3. Orientacijska vrednost razpisa:12.801,00 EUR
 4. Merila za vrednotenje programovso sestavni del razpisne dokumentacije.
 5. Za prijavo je treba predložiti:
 1. temeljni akt organizacije,
 2. odločbo oz. sklep o registraciji, ki jo izda upravna enota; namesto akta upravne enote se lahko predloži odločbo ministrstva o pravnem statusu društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
 3. izpolnjen prijavni obrazec (podatki o prijavitelju, izjava o sprejemanju pogojev razpisa, prijava za dodeljevanje sredstev),
 4. kratko vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi programa za preteklo leto,
 5. program dela za leto 2023,
 6. finančni načrt za leto 2023.

Prijaviteljem, ki so akte iz tč. 6a in 6b predložili s prijavo za sofinanciranje programov v letih do 2022, teh letos ni treba prilagati, če se do vložitve prijave za dodeljevanje sredstev v letu 2023 niso spremenili.

 1. Rok za predložitev prijav in način predložitve

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski in tiskani obliki.

Prijavitelji morate najprej izpolniti vlogo v  elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na naslovu  https://erazpisi.tolmin.si/

Elektronsko izpolnjen spletni obrazec natisnete, lastnoročno podpišete in oddate v zaprti kuverti z označbo »Ne odpiraj – prijava na razpis za dodeljevanje sredstev za programe v mladinskem sektorju v občini Tolmin v letu 2023«, in sicer s priporočeno pošto na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin ali osebno v sprejemni pisarni Občine Tolmin (pritličje), Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin ne glede na način oddaje dostavljena do vključno 23. junija. Vloga bo štela za pravočasno, če bo do roka dostavljena na sedež Občine Tolmin oziroma oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Prijav, ki ne bodo oddane v elektronski in tiskani obliki, ter nepravočasno prejetih prijav komisija ne bo upoštevala.