zavod ksm ok

RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN

Svet zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter  12. in 13. člena  Statuta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin objavlja  prosto delovno mesto

 

 

DIREKTOR

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba (VII. stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
  • vozniški izpit B kategorije;
  • strokovno poznavanje področij delovanja zavoda s predhodnimi izkušnjami na vsaj enem od področij delovanja zavoda.

 

Zaželen je izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP) in znanje vsaj enega svetovnega jezika. V primeru, da izbrani kandidat ob imenovanju tega izpita nima, ga je dolžan opraviti v enem letu po imenovanju, sicer ga je Svet zavoda dolžan razrešiti.

 

Kandidati za direktorja so dolžni prijavo poslati v roku 15 dni po objavi, priporočeno na naslov: Zavod KŠM občine Tolmin, Dijaška 12/c, 5220 Tolmin, z oznako »PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA «. Upoštevale se bodo samo pravočasne prijave, ki bodo opremljene s predhodno navedenim pripisom. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje  zadnji dan roka za oddajo prijav.

 

Prijavi morajo biti priložena tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis kandidata in kratka (največ 4 tipkane strani formata A4) vizija programa dela in razvoja zavoda.

 

Direktorja imenuje svet Zavoda. Sklep o imenovanju stopi v veljavo z dnem, ko k temu sklepu izda soglasje pristojni organ ustanovitelja. Imenovani kandidat sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom Sveta zavoda za čas mandata, ki traja 4 leta.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol

 

 

predsednica sveta Zavoda KŠM Tolmin

Maja Lapanja