KONTAKTNI PODATKI IN URADNA OSEBA, PRISTOJNA ZA POSREDOVANJE INFORMACIJ

Branko Velišček (direktor)

Dijaška ulica 12/c, 5220 Tolmin

Tel: (05) 381 16 83, 041 695 675
Seznam strateških in programskih dokumentov

  • Letni delovni načrt (LDN)
  • Letno poročilo
  • Finančni načrt

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu informacij javnega značaja, Ur. l. RS, št. 51/06). Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen omenjenega zakona.

Način:

  • osebni obisk na upravi Zavoda KŠM
  • po telefonu
  • preko spleta