INFORMACIJE

Ime zavoda: Zavod za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin
Kratica: Zavod KŠM Tolmin

Naslov sedeža: Dijaška ulica 12c, 5220 Tolmin; p.p. 80
Telefon: (05) 38 11 683
Spletna stran: www.ksm.si
Davčna številka: 14541556
Matična številka: 1197339
TRR: 01328-6030723204 (Banka Slovenije)
Direktor: Matjaž Žbogar, 041 625 803; direktor@ksm.si

KINOGLEDALIŠČE: Mestni trg 5, 5220 Tolmin, (05) 38 11 801;
Koordinator programa Kinogledališča: Špela Mrak spela@kino-tolmin.si

Delovno področje: kultura, šport, mladina

Ustanovitev: Občina Tolmin je Zavod za kulturo, šport in mladino ustanovila z odlokom leta 2011, in sicer s spremembo dotedanjega Zavoda za šport Občine Tolmin (2002).

Občina Tolmin nosi ime po osrednjem mestnem centru Tolminu. Samostojna občina je od leta 1994. Njena površina obsega okoli 382 km², na območju živi približno 11600 prebivalcev. Občina Tolmin ima kot del Zgornjega Posočja ob Kobariškem in Bovškem več naravnih in drugih posebnosti, ki jo geografsko gledano umeščajo v predalpski svet, reka Soča pa prek Nadiže in po toku nizgor prinese toplejše primorske sape. Del visokogorja v tolminski občini leži v Triglavskem narodnem parku.

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena.
Za izvajanje teh nalog je Občina 09. 06. 1997 ustanovila Zavod za šport občine Tolmin, ki pa ga je z odlokom v letu 2011 preoblikovala v ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN (kratko Zavod KŠM Tolmin).

Zavod KŠM Tolmin je javni zavod, ustanovljen za opravljanje upravnih, administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih nalog na področju kulture, športa in mladinskih dejavnosti ter za upravljanje objektov, namenjenih izvajanju teh dejavnosti na območju občine Tolmin. Letni program športa ter Letni program kulture sprejme občinski svet, praviloma v sklopu obravnave in sprejema občinskega proračuna. Zavod je dolžan s premoženjem, ki mu ga je v upravljanje zaupala Občina Tolmin ravnati kot dober gospodar, presežke prihodkov iz tržne dejavnosti pa uporablja v soglasju z ustanoviteljem za lastno dejavnost in za vlaganja v športno infrastrukturo.
Osnovni cilj delovanja Zavoda je podpora kulturi, športu in mladini v vseh njegovih segmentih, še zlasti aktivnostim otrok in mladine, pri čemer se maksimalna pozornost posveča dostopnosti športnih in kulturnih objektov za vse športa in kulture željne občane ter ustrezni kakovosti objektov.

KULTURA
Na osnovi Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in  Statuta Občine Tolmin Občinski svet Občine Tolmin vsako leto sprejme Letni program kulture, ki določa dejavnosti, programe in naloge, ki so v javnem interesu za kulturo v občini Tolmin, izvajalce, ki izvajajo dejavnosti, programe in naloge, in obseg in način financiranja iz proračuna Občine Tolmin. Iz tega vira Zavod KŠM Tolmin izvršuje svoje dejavnosti, programe in naloge, v katerih so zajeta tudi sredstva za redno dejavnost kulturnih programov s področja ljubiteljskih dejavnosti, abonmajski prireditveni program in  investicije v objekte.

ŠPORT
ima v občini Tolmin dolgoletno tradicijo in izjemno pestrost, zato skuša Občina v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati ustrezne pogoje za razvoj te dejavnosti. V ta namen letno sprejema program športa in zagotavlja proračunske sredstva za sofinanciranje dejavnosti v javnem interesu, za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov javnega pomena in za investicije v športu.
Omenjene naloge zavod opravlja kot javno službo, poleg tega pa zavod v okviru svoje tržne dejavnosti trži proste kapacitete športnih objektov in opreme ter organizira programe športa in druge prireditve.

MLADINA

Na področju mladine skrbi za pripravo letnega programa aktivnosti za otroke in mlade v občini. Zavod vzpostavlja mladinski prostor, ki deluje v lokalni skupnosti z namenom, da omogoča vzpostavljanje in vzdrževanje stikov med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, aktivno participacijo in družbeno odgovornost, spodbuja prostovoljsko dejavnost in neformalno izobraževanje, zagotavlja informiranost, organizira in izvaja različne interesne dejavnosti, s katerim želi promovirati zdrav življenjski slog.

V skladu z Lokalnim programom za mlade v občini Tolmin, poimenovan Mi smo – mi bomo (2017 – 2022), se vizija Zavoda na področju mladine nanaša na izboljšanje pogojev delovanja mladinskega centra. Mladim želimo omogočiti dostopen, prijazen in odprt prostor, ki bi ponujal kvalitetno prostorsko in tehnično infrastrukturo ter ustrezne dejavnosti in projekte, ki bi otroke in mlade motivirali in jim omogočali razvoj na njihovi življenjski in profesionalni poti.