POROČANJE O REDNEM DELOVANJU DRUŠTEV 2017

Leto se nagiba h koncu, zato vas za izplačilo drugega dela dotacij za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin 2017 pozivamo k oddaji poročil o rednem delovanju kulturnih društev. Prosimo, da izpolnite oba obrazca, ki sta priložena v priponki.

OBRAZEC 1: 2017 JR kultura POROČILO 1

OBRAZEC 2: 2017 JR kultura FINANČNO POROČILO 2

Izpolnjeno dokumentacijo – vključno s prilogami in potrdili o izvedenih nastopih – vrnite
na naslov pisarne kulture v Kinogledališču Tolmin:
Zavod KŠM Tolmin
POROČILO JR – kultura
Kinogledališče pp 80
Mestni trg 5
5220 Tolmin

Poročilo lahko oddate tudi osebno v stavbi Kinogledališča Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin

(pozvonite pri delovnem vhodu v podhodu med Tolminskim muzejem in Kinogledališčem ali pokličite 041/313 887).

Prosimo, da poročila oddate čim prej, najkasneje do 20. novembra 2017.

Dodatne informacije: kultura.spela@ksm.si ali 05/38 11 801 – delavniki, med 9-12. uro.
JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo  (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti

v občini Tolmin 2017

Naziv in sedež naročnika:
OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 TOLMIN
           1. Področja, ki so predmet razpisa:

Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:

           • vokalna glasbena dejavnost,
           • instrumentalna glasbena dejavnost,
           • gledališka in lutkovna dejavnost,
           • folklorna dejavnost,
           • plesna in mažoretna dejavnost,
           • filmska in video dejavnost,
           • likovna in video dejavnost,
           • literarna dejavnost.
           1. Okvirna višina sredstev razpisa: 62.000 EUR.
           1. Pogoji, kriteriji in merila

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oz. projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.

           1. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, interesenti jo lahko dvignejo tudi v pisarni Zavoda KŠM Tolmin v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Metka Ivančič, Špela Mrak), vsak delovni dan po dogovoru na spodnje kontakte.

           1. Vsebina vlog, rok in način oddaje

Vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS KULTURA 2017«, in sicer po pošti priporočeno na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12 c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Zavod KŠM Tolmin. Za pravočasno se bo štela prijava, ki bo na sedež Zavoda KŠM Tolmin, , ne glede na način oddaje, dostavljena do 13. maja 2017, do 12.00 ure (velja prejemna teorija).

           1. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje

Programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letu 2017. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (05 381 18 01 – vsak delovnik do 13.00). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.

Uroš Brežan, župan
PRILOGE K RAZPISU:

1 PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV

2 MERILA in kriteriji JR kultura

OBRAZCI: Vsa DRUŠTVA/SEKCIJE obvezno izpolnite obrazce A, B in C, obrazec D (1, 2 …) pa glede na dejavnost društva (vokalne, instrumentalne skupine, folklorne skupine idr.). Na obrazcih obvezno izpolnite vse rubrike in priložite zahtevane priloge, sicer se bo prijava štela kot nepopolna.

3JR 17_A_splosni_podatki

3JR 17_B_predstavitev_drustva

3JR_17_C_financni_nacrt

3JR_17_D1_zbori_skupine

3JR_17_D2_orkestri_inst_skupine

3JR_17_D4_folklorne_plesne_skupine

3JR_17_D5_likovne_literarne_foto_filmske skup – kopija

3JR_17_D6_zveza