logo-KSM

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO DIREKTORJA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN

Svet Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/199636/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP) in določil Statuta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin objavlja

JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO
DIREKTORJA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN

 Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • najmanj 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
  • strokovno poznavanje področij delovanja zavoda s predhodnimi delovnimi izkušnjami na vsaj enem od področij delovanja zavoda;
  • vozniški izpit B kategorije;
  • obvladovanje uporabniških znanj s področja računalništva (Word, Excel, e-pošta).

Zaželen je izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP) in znanje vsaj enega svetovnega jezika. V primeru, da izbrani kandidat ob imenovanju tega izpita nima, ga je dolžan opraviti v enem letu po imenovanju, sicer ga je Svet zavoda dolžan razrešiti.

Kandidati za direktorja so dolžni prijavo poslati v roku 15 dni po objavi, v zaprti kuverti priporočeno na naslov: Zavod KŠM občine Tolmin, Dijaška 12/c, p.p. 80, 5220 Tolmin, z oznako »NE ODPIRAJ – PRIJAVA  NA JAVNI RAZPIS ZA DIREKTORJA«. Upoštevale se bodo samo pravočasne prijave, ki bodo opremljene s predhodno navedenim pripisom.

Prijavi morajo biti priložena tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis kandidata in kratka (največ 3 tipkane strani formata A4) vizija programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Direktorja imenuje svet Zavoda. Sklep o imenovanju stopi v veljavo z dnem, ko k temu sklepu izda soglasje pristojni organ ustanovitelja.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od dneva, ko bo pristojni organ opravil izbiro.

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.