JPG_Znak_OT_(barvni,pokoncen,svetla_podlaga)

JAVNI RAZPIS SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI TOLMIN

Na osnovi 19. člena Zakona o športu (UL RS št. 29/2017) in 9. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin (UL RS št. 50/2018), objavlja Občina Tolmin

JAVNI RAZPIS (JR)

za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa (LPŠ) v občini Tolmin v letu 2018

 

NAROČNIK: Občina Tolmin, Padlih borcev 2, 5220 TOLMIN

 

PREDMET JR:

 ŠPORTNI PROGRAMI

  1. ŠPORTNI OBJEKTI
  2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
  3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
  4. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPOORTA
  5. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU

UPRAVIČENI IZVAJALCI, POGOJI IN MERILA:

 Na razpis se lahko prijavijo izvajalci določeni v 2. odstavku 6. člena Zakona o športu (ZŠpo-1), pravico do sofinanciranja pa pridobijo, če izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Tolmin in so izbrani v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2018, ki so priloga razpisne dokumentacije.

 VIŠINA SREDSTEV, ROK ZA PORABO:

 Skupna višina sredstev razpisa: 109.456 EUR.

Zneski sofinanciranja posameznih postavk so določeni v LPŠ v občini Tolmin za leto 2018.

Izbrani programi morajo biti izvedeni in dodeljena sredstva porabljena v letu 2018.

NAČIN PRIJAVE IN ROKI:

 Prijave so možne izključno s pomočjo razpisne dokumentacije (obrazcev), ki je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi, in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, kjer sta objavljena tudi LPŠ v občini Tolmin za leto 2018 in Odlok o sofinanciranju LPŠ 2018.

Razpisno dokumentacijo lahko v času od 16. do 24. 08. 2018 vsak delovni dan med 13.00 in 15.00 uro prevzamete tudi osebno, na sedežu Zavoda KŠM Tolmin, kjer dobite dodatna pojasnila v zvezi s prijavo (kontakt: Branko Velišček – tel. 041/695 675, e-naslov: direktor@ksm.si).

Po naročilu lahko obrazce dostavimo tudi preko e-pošte.

Prijave morajo biti oddane do 31. 08. 2018, priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – VLOGA-JR ŠPORT 2018«, na naslov: Zavod KŠM Tolmin, p. p. 80, 5220 TOLMIN. Nepravočasne in nepravilne prijave se ne odpirajo/obravnavajo, nepopolne pa bodo morali vlagatelji dopolniti v 8 dneh od poziva komisije za izvedbo JR, sicer bodo s sklepom zavržene.

 

ODPIRANJE VLOG, IZBIRA IZVAJALCEV IN VREDNOTENJE PROGRAMOV:

 Odpiranje vlog bo v treh delovnih dneh po roku za prijave in ne bo javno.

Predlog izbire programov in vrednotenje posameznih vlog v skladu s Pogoji in merili za sofinanciranje LPŠ v občini Tolmin za 2018, pripravi komisija za izvedbi JR, ki jo imenuje župan Občine Tolmin.

Odločbe o izbiri izvajalcev in višini sofinanciranja izda direktor občinske uprave Občine Tolmin, najkasneje v 45 dneh od datuma odpiranja vlog.

Izbrani izvajalci so dolžni podpisati pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ v 8 dneh po pozivu k podpisu, sicer se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje.

 

             Uroš Brežan, župan        

 

2018-08 Odlok o športu – Tolmin – sprejet 03 07 2018

2018-08 RAZPIS – ŠPORT 2018

2018-08 Letni program športa

2018-08 razpisna dokumentacija šport