2022 matjaž foto

MENJAVA NA ČELU ZAVODA KŠM TOLMIN

Z novim letom se je po dobrih enaindvajsetih letih z mesta direktorja Zavoda za kulturo, šport in mladino poslovil dolgoletni direktor Branko Velišček, ki je posle predal svojemu nasledniku, Matjažu Žbogarju.

Žbogar je bil v prejšnjem mandatu štiri leta predsednik sveta zavoda, zato njegovo delovanje pozna. Izhaja iz Kanalskega Loma, po izobrazbi je pravnik, pred nastopom 4-letnega direktorskega mandata je delovne izkušnje pridobival v občinski upravi Občine Borovnica in na Stanovanjskem skladu RS. Veliko izkušenj, ki mu bodo pomagale pri delovanju v zavodu, je pridobil tudi s prostovoljnim delovanjem v lokalnem okolju, med drugim kot občinski svetnik, predsednik krajevne skupnosti in predsednik ŠKTD Lom.

V svoji viziji razvoja zavoda, s katero je prepričal trenutni svet zavoda in občinski svet, je novi direktor izpostavil željo, da zavod postane še bolj aktiven akter razvoja kulture, športa in mladinskih dejavnosti v občini. Zaveda se, da je pred zavodom veliko izzivov. Kot najbolj podhranjeno, hkrati pa največjo priložnost, ocenjuje mladinsko področje, tudi na področjih kulture in športa se lahko še marsikaj postori.

Izjava Matjaž Žbogar, direktor Zavoda KŠM Tolmin: »Na področju kulture bo treba na predkoronski nivo zopet postaviti kulturne programe, priložnost za nadgradnjo vidim v večjem sodelovanju s sorodnimi zavodi v soseščini, želim si nadaljevanja zgodbe s poletnimi prireditvami.

Pri športu se s prenovo Športnega parka Brajda, trenutno je v izgradnji vkopan objekt ob stadionu, izboljšuje občinska športna infrastruktura, čemur bodo morale slediti tudi kakovostnejše storitve in športni programi.

Precejšen korak naprej bo treba storiti na področju mladine, saj se vse od razširitve dejavnosti zavoda na to področje ni v celoti prevzelo vseh nalog in izkoristilo vseh možnosti. Infrastruktura za mladinsko dejavnost je ali neobstoječa ali pa v zelo slabem stanju, zato bo ena od prvih prioritet poiskati in urediti prostore za delovanje mladinskega centra.

Ocenjujem, da je zavod v zelo dobri poslovni kondiciji, za kar se zahvaljujem prejšnjemu direktorju.«

 Novi direktor ima še nekaj ambicioznih idej, za uresničitev katerih stavi na sodelovanje z drugimi institucijami v lokalni skupnosti in na vključevanje čim širšega kroga občanov v razvoj vseh treh področij delovanja zavoda. Ker se zavod ukvarja z zelo raznolikimi dejavnostmi, z velikim številom objektov in pestro paleto uporabnikov, pa bodo še naprej ključne lastnosti za uspešno delovanje ostale fleksibilnost in potrpežljivo iskanje pravega ravnovesja med potrebami oziroma željami in možnostmi.

Izjava Branko Velišček, nekdanji direktor: »Ko sem pred dobrimi enaindvajsetimi leti stopil na čelo takrat samo zavoda za šport, je bil to nedonošenček s številnimi poporodnimi težavami. Ob podpori občine in sodelovanju številnih akterjev smo ga s sodelavci popeljali skozi otroške bolezni, pubertetniške muhe in mladostniško zaletavost do trenutnega stanja, ko vstopa v zrelo obdobje kot krepak mladenič/mladenka, ki ima vzpostavljene osnovne prostorske, kadrovske, organizacijske in finančne temelje, na osnovi katerih lahko ambiciozno zre v prihodnost.

Nikoli ni vse idealno, vendar naloga tistih, ki opravljamo javno službo na kateremkoli področju, je iskanje optimalnih rešitev v okviru danih možnosti. Verjamem, da bodo ljudje, ki odslej usmerjajo dejavnosti v zavodu, takšne rešitve tudi v bodoče znali poiskati in bodo dosedanje delo še nadgradili. 

Hvala vsem, ki ste doslej konstruktivno sodelovali pri razvoju ZKŠM, delujte v tej smeri še naprej. Tudi sam bom, če bo takšna želja, vselej pripravljen povedati svoje mnenje, sicer pa odslej postajam zadovoljen obiskovalec športnih in kulturnih prireditev.«  

PART_1636456934990

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA S TRIBUNAMI NA BRAJDI

Sorazmerno dobri vremenski pogoji v jesenskem času omogočajo, da gradnja servisnega objekta s pokritimi tribunami v športnem parku Brajda poteka nemoteno.

Po ureditvi gradbišča je izvajalec najprej odstranil stare montažne tribune in brežino pod njimi, nato je izkopal in utrdil podlago ter zgradil trdne temelje in vgradil komunalno opremo. V teh dneh pa se začenja postavljanje opažev za stene servisnih prostorov (garderob, sanitarij, prostorov za organizacijo tekmovanj, skladišč za opremo klubov in delavnic za vzdrževalce …), ki bodo pod zemljo (v brežini pod tribuno). Stene so iz armiranega betona in v končni fazi ne bodo vidne. Na zeleno brežino nad temi prostori bo vgrajena tribuna s 500 sedeži, nad tribuno pa bo estetsko oblikovana streha, pod katero bo tudi manjši steklen prostor za medijsko spremljanje prireditev oziroma tekmovanj.

Verjamemo, da bomo kmalu lahko objavili tudi fotografije postavljenih sten, ki bodo nakazale končne oblike in dimenzije objekta in da bodo jeseni naslednje leto realnost postale tudi spodnje vizualizacije iz idejne zasnove objekta.

 

PART_1636456848099 PART_1636456899390

PART_1636456934990 PART_1636456870487

Slika1Slika2

počitniški program_2021

JESENSKI POČITNIŠKI PROGRAM »HURA, PROSTI ČAS«

Center za otroke Mala hiša bo med jesenskimi šolskimi počitnicami izvajal program aktivnega preživljanja prostega časa z naslovom “Hura, prosti čas!”. Program, ki je namenjen osnovnošolcem, bomo izvajali od ponedeljka, 25. 10. do četrtka, 28. 10. 2021 od 8.00 do 16.00.

Osnovnošolci bodo v tem času vključeni v različne športne aktivnosti, ki bodo potekale pod vodstvom strokovno usposobljenih oziroma izobraženih trenerjev. Poleg športnih aktivnosti bomo poskrbeli tudi za ustvarjalne delavnice ter kulturne in socialne vsebine.

Aktivnosti programa so za otroke brezplačne. Prijavnico najdete na koncu prispevka v prilogi, izpolnjeno pa oddate na Zavodu KŠM Tolmin (Dijaška ulica 12C), ali jo pošljete na elektronski naslov: malahisa.tolmin@gmail.com.

Prijave so zaradi organizacije dejavnosti obvezne, sprejemamo jih do četrtka, 21. oktobra 2021. Število prostih mest je omejeno.

Dobrodošli na počitniškemu programu “Hura, prosti čas!”

 

Počitniški program sofinancira Zavod za šport RS Planica.

JESENSKI POČITNIŠKI PROGRAM – prijavnica

zavod ksm ok

RAZPIS ZA DIREKTORJA ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN MLADINO OBČINE TOLMIN

Svet zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/9636/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter  12. in 13. člena  Statuta Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin objavlja  prosto delovno mesto

 

 

DIREKTOR

 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba (VII. stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
  • vozniški izpit B kategorije;
  • strokovno poznavanje področij delovanja zavoda s predhodnimi izkušnjami na vsaj enem od področij delovanja zavoda.

 

Zaželen je izpit iz splošnega upravnega postopka (ZUP) in znanje vsaj enega svetovnega jezika. V primeru, da izbrani kandidat ob imenovanju tega izpita nima, ga je dolžan opraviti v enem letu po imenovanju, sicer ga je Svet zavoda dolžan razrešiti.

 

Kandidati za direktorja so dolžni prijavo poslati v roku 15 dni po objavi, priporočeno na naslov: Zavod KŠM občine Tolmin, Dijaška 12/c, 5220 Tolmin, z oznako »PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA «. Upoštevale se bodo samo pravočasne prijave, ki bodo opremljene s predhodno navedenim pripisom. Prijava se bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto s priporočeno pošiljko najkasneje  zadnji dan roka za oddajo prijav.

 

Prijavi morajo biti priložena tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev, življenjepis kandidata in kratka (največ 4 tipkane strani formata A4) vizija programa dela in razvoja zavoda.

 

Direktorja imenuje svet Zavoda. Sklep o imenovanju stopi v veljavo z dnem, ko k temu sklepu izda soglasje pristojni organ ustanovitelja. Imenovani kandidat sklene pogodbo o zaposlitvi s predsednikom Sveta zavoda za čas mandata, ki traja 4 leta.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.

 

V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol

 

 

predsednica sveta Zavoda KŠM Tolmin

Maja Lapanja

slika

MLADI V LIHTENŠTAJNU O TRAJNOSTNEM RAZVOJU ALP – ALPS 2030

Saj veste, kaj pravijo o obiskih v tujini, da so nepozabni, da predstavljajo edinstveno izkušnjo, da se veliko naučiš, veliko novih ljudi spoznaš, novo okolje, navade in da s tem tudi lažje in z bolj odprtimi očmi gledaš na svet in življenje.

Tako so se mladi iz Tolmina in Idrije pretekli teden mudili na študijskem obisku v Lihtenštajnu na mednarodnem projektu Alps 2030 v okviru organizacije Cipra International. Tema projekta je trajnostni razvoj Alp, v katerega je vključena tudi Gimnazija Tolmin in Občina Tolmin. Gimnazijci so se skozi projekt srečali z naslednjimi izzivi: recikliranje tekstila, pri katerem so iz starih oblačil izdelali torbe, ravnanje z odpadki, uporaba električnih avtomobilčkov. Zadnji, največji del projekta bo uresničen v jesenskem času in bo torej zaživel skupaj s prihodom dijakov. V teku je namreč ureditev kotička za dijake v knjižnici z uporabo trajnostnih virov, torej z uporabo materialov, ki so naravni in obnovljivi. Pri urejanju kotička sodelujejo tudi študentje arhitekture. Del sodelovanja pri projektu predstavljajo tudi srečanja mladih iz različnih držav, z namenom sodelovanja, izmenjevanja pogledov in skupnega pogleda na ukrepe trajnostnega razvoja Alp. Prvo srečanje se je iz Nica, prestavilo na splet in je potekalo kar na daljavo, preko aplikacije Zoom. Na srečanju so mladi iz različnih držav razmišljali o življenju v svojem alpskem kraju čez 10 let.

Drugo srečanje je uspelo – srečanje v Lihtenštajnu.

Obisk je ponudil različne delavnice trajnostnega razvoja in obisk festivala »Planken rockt«, organiziranega na trajnostni način. Skozi delavnice so izvajalci približali 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov. Države do leta 2030 z vzpostavitvijo različnih ukrepov strmijo k dosegi ciljev in s tem k reševanju globalnih izzivov. Delavnice so mlade spodbudile k razmišljanju in tehtanju različnih idej trajnostnega razvoja Alp.

Mladi predstavljajo pomemben del sodelovanja pri tem vidiku življenja in njihova aktivna participacija lahko pripomore k spremembam, ki jih naše okolje potrebuje.

#Erasmus+ #CipraInternational #Alps2030

Mala hiša gre na poletni potep - FB

MALA HIŠA GRE NA POLETNI POTEP

Center za otroke Mala hiša se odpravlja na poletni potep. Obiskali bomo Dolenjo Trebušo, Šentviško planoto, Podbrdo in Kanalski Lom. Potep pa bomo medgeneracijsko obarvali in tako ustvarjali skupaj z osnovnošolci in starejšimi.

Družili in povezovali se bomo v ponedeljek, 16.8. in v torek, 17.8.:

Dolenja Trebuša, 16.8., od 9.00 do 11.00

Šentviška planota, 16.8., od 16.00 do 18.00

Podbrdo, 17.8., od 9.00 do 11.00

Kanalski Lom, 17.8, od 16.00 do 18.00

Spodbudite otroke, naj s seboj pripeljejo stare starše, sosede in druge krajane ter jim s tem omogočimo kreativno, zabavno in z dobro družbo obarvan dan.

Mi se že veselimo skupnega druženja in ustvarjanja.

 

Lepo vabljeni!

 

Aktivnost je izvedena v okviru dogodka Unite locally to reconnect after Covid.

#SkupajsmoEU #EP #REaktivirajinpovežiskupnost #REaktivirajskpnost

20210713_095555

POLETNI POČITNIŠKI PROGRAM »HURA, PROSTI ČAS«

Hura! – Točno tako smo vzkliknili, saj je začetek programa pomenil teden druženja, zabave ter skupnega spoznavanja in učenja. Med 12. in 16. julijem smo tako v Centru za kakovostno preživljanje prostega časa otrok Mala hiša in v sodelovanju z Rdečim križem Tolmin organizirali počitniški program, »Hura, prosti čas«.

S pomočjo športnih trenerjev smo počitniški program športno obarvali. Pričarali smo si čudovite sprehode, polne pogovorov, smeha, skrivalnic in iger. Preizkusili smo se v nogometu in badmintonu in s pomočjo trenerjev osvojili osnovne tehnike. V sklopu atletike smo se srečali s skokom v višino in skokom s palico. S štafetnimi igrami in poligoni smo spodbudili pozitivno tekmovalnost otrok in njihovo natančnost, hitrost in spretnost. Športni smo bili tudi s pravo plesno zabavo – pa ne običajno, ampak tisto na kotalkah. V tako aktivnem tednu nam je sprostitev z jogo ob Sotočju prišla še kako prav, šotor ob vodi pa je poskrbel za pravo vzdušje. Ko pa se na kup zbere veliko otrok, ne gre brez igre Med dvema ognjema.

Poleg vseh športnih aktivnosti pa smo v tem tednu poskrbeli tudi za telovadbo naših možgančkov v okviru kulturno-socialnih dejavnosti. Spoznali smo osnove prve pomoči in se preizkusili v uspešnem postopanju v primeru poškodb. Za našo radovednost pa so poskrbeli pripovedovalci zgodb, ki so nas pritegnili z zgodbami iz njihovega otroštva.

 

Imeli smo se čudovito in želimo vam, da bo takšen tudi preostanek poletja,

Ekipa Male hiše

 

Počitniški program je sofinanciran s strani Zavoda za šport RS Planica.

20210715_140503

20210715_103901 (002)

PATO1159

3, 2, 1 … SNEMAMO! Mladinska filmska šola 2021

Kljub temu, da je šola za dva meseca postala le slana šala, to še ne pomeni, da se pridobivanje znanja ne more nadaljevati. Že prve dni julija so se mladi v Tolminu lahko udeležili Mladinske filmske šole, na kateri so se imeli priložnost spoznati s celotnim procesom nastajanja filma ter se v ustvarjanju; od ideje za film do izvedbe, preizkusili tudi sami. Filmsko šolo za mlade sta organizirala Zavod KŠM Tolmin in Zveza MINK Tolmin v sodelovanju z Luksuz produkcijo.

V Tolminu je med 2. in 6. julijem 2021 potekala Mladinska filmska šola. Preko petdnevnih delavnic so se udeleženci spoznali z osnovami filma ter se nato tudi sami aktivno preizkusili kot ustvarjalci na področju sedme umetnosti.

Skozi celotno Mladinsko filmsko šolo so se udeleženci seznanili z osnovami, zvrstmi, stili in žanri filma. Preizkusili so se v pisanju zgodbe oziroma scenarija in bili postavljeni v vloge igralcev. Pri tem so se seznanili z upravljanjem kamer, kadrov, kotov kamer, gibanjem, kompozicijami in osvetlitvami. Poleg fotografije je bil pomemben del filma tudi snemanje zvoka. Na ta način so pridobivali material za kratek film, ki so ga nato v zaključnih dneh skupaj z mentorji tudi zmontirali.

Čudovito in intenzivno filmsko šolo smo zaključili z javnim predvajanjem nastalih kratkih filmčkov na Festivalu Sajeta. Udeleženci festivala so si tako premierno ogledali tri filmčke; kratek dokumentaren film o Soški postrvi, film, ki je vključeval elemente grozljivke in komedije na temo hiše strahov, ter kombinacijo animiranega in snemanega filma o prvi zaljubljenosti. Po ogledu kratkih filmčkov so o ozadju zgodb in svojih izkušnjah ustvarjanja filma, od ideje do izvedbe, spregovorili tudi mladi ustvarjalci.

Ena izmed udeleženk mladinske filmske šole je celotno izkušnjo povzela s komentarjem: »Meni so se delavnice zdele zakon, imeli smo dobra, super mentorja, ki pripravljata zelo, zelo zanimiv program. Za ustvarjanje smo imeli svobodo, no vse v roku petih dni, a se je definitivno splačalo. Tudi sama ideja se mi zdi zelo izvirna, všeč mi je, da smo se lahko v tem času naučili nekaj novega, ter se pri tem zelo zabavali. In če bo v prihodnje še potekal kakšen tak podoben dogodek, se ga z veseljem udeležim in zraven tudi drugim to toplo priporočam.«

PATO1150